top of page

GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR)


On May 25, 2018, the General Data Protection Regulation (GDPR) came into effect. These new European regulations regulate for the entire EU what can and may be done with personal data.

 

Since there was a lot of unrest among photographers, DUPHO investigated how to make portraits of people (text taken from the DUPHO website). Until now a portrait was still a special personal data because it said something about someone's race, from 25 May it will be a biometric personal data. This equates the facial image with, for example, a fingerprint or an iris scan. The text of the GDPR also clearly states that photos should not automatically be regarded as special personal data. Only when it is created or used to identify someone can it become personal data. The press photographer, street photographer or hobby photographer who captures people on camera is not trying to identify someone. The fact that the same photo may well be used for that purpose does not mean that the photographer has to take this into account when taking the photo. There is also such a thing as freedom of expression and artistic freedom.

And the European regulator has also paid attention to this in the GDPR. The text of the GDPR states that the right to the protection of personal data is not absolute, but must always be weighed against other fundamental rights, such as freedom of expression and information and artistic freedom. Finally, the European legislator has instructed all Member States to include rules in national legislation that protect artistic and journalistic freedom.

 

So less will change than you think or fear. What does not change, of course, is the so-called portrait right. This is the right of the person portrayed to oppose the use of his portrait in certain cases, but that is regulated by copyright. The introduction of the GDPR will not change that.

In other words, there is no need to panic. Of course, some things will still be crystallized, but we will not all be living in Pyongyang from May 25. The EU attaches far too much importance to fundamental rights such as freedom of speech and expression to require everyone who takes photos (from professional photos to selfies) to always ask permission.

(Job Hengeveld is a lawyer in Amsterdam and legal adviser to DuPho, he drafted this text.)

I hereby declare that, as a photographer, I have explicit permission from the persons portrayed by me, of whom I have made a series. This is laid down in a personal contract and these contracts contain information about what the person portrayed has given permission for. This permission statement gives me permission as a photographer to exhibit or publish the photos taken in the context of the project.

The photos I have taken as street photography are copyrighted and are based on chance.

If you have any questions about AVG regarding my photography, please contact me.

Susan Leurs

Dutch version
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze nieuwe Europese regelgeving regelt voor de hele EU wat er met persoonsgegevens kan en mag gebeuren.

 

Aangezien er veel onrust was onder fotografen heeft DUPHO uitgezocht hoe het zit met het maken van portretten van personen (tekst overgenomen van de website van DUPHO). Was een portret tot nu toe nog een bijzonder persoonsgegevens omdat het iets zei over iemands ras, vanaf 25 mei is het een biometrisch persoonsgegeven. Daarmee wordt de gezichtsafbeelding gelijkgesteld met bijvoorbeeld een vingerafdruk of een irisscan.  In de tekst van de AVG is ook duidelijk aangegeven dat foto’s niet automatisch moeten worden beschouwd als een bijzonder persoonsgegeven. Pas als deze wordt gemaakt of gebruikt om iemand te identificeren, kan het een persoonsgegeven worden. De persfotograaf, straatfotograaf of hobbyfotograaf die mensen op de gevoelige plaat legt, is niet bezig om iemand te identificeren. Dat dezelfde foto misschien wel gebruikt kan worden voor dat doel wil niet zeggen dat die fotograaf daar bij het maken van de foto al rekening hoeft te houden. Er is namelijk ook nog zoiets als vrijheid van meningsuiting en artistieke vrijheid.

En ook daar heeft de Europese regelgever in de AVG aandacht aan besteed. In de tekst van de AVG staat dat het recht op bescherming van persoonsgegevens niet absoluut is, maar altijd moet worden afgewogen tegen anders grondrechten, zoals vrijheid van meningsuiting en informatie en artistieke vrijheid.  Tot slot heeft de Europese regelgever alle lidstaten opgedragen om in de nationale wetgeving regels op te nemen die de artistieke en journalistieke vrijheid beschermen. 

 

Er verandert dus minder dan u denkt of vreest. Wat natuurlijk ook niet verandert, is het zgn. portretrecht. Dit is het recht van de geportretteerde om zich in bepaalde gevallen tegen het gebruik van zijn portret te verzetten, maar dat is geregeld in het auteursrecht. De invoering van de AVG verandert daar niets aan.

 

Met andere woorden: er is geen reden voor paniek. Natuurlijk zal nog wel het een en ander worden uitgekristalliseerd, maar we wonen niet vanaf 25 mei met z’n allen in Pjongjang.  De EU hecht veel te veel waarde aan grondrechten zoals vrijheid van meningsuiting en expressie om van iedereen die foto’s maakt (van proffoto’s tot selfies) nu te gaan verlangen dat ze steeds toestemming vragen.

(Job Hengeveld is advocaat te Amsterdam en juridisch adviseur van DuPho, hij heeft deze tekst opgesteld.)

Bij deze verklaar ik dat ik als fotograaf expliciete toestemming heb van de door mij geportretteerde personen waarvan ik een serie heb gemaakt. Dit is vastgelegd in een persoonlijk contract en deze contracten bevatten informatie over waarvoor de geportretteerde persoon toestemming heeft gegeven. Deze toestemmingsverklaring geeft mij als fotograaf de toestemming om de gemaakte foto's te exposeren of te publiceren in het kader van het project. 

De foto's die ik heb gemaakt als straatfotografie vallen onder het auteursrecht en berusten op toevalligheid.

Heeft u vragen over AVG betreffende mijn fotografie dan kunt u contact met mij opnemen.

Susan Leurs

 

bottom of page